Kommunikologi och Kommunikologer

Kommunikologi är läran om kommunikation och förändring (kommunikation är medlet och förändring är  målet). Kommunikation definieras brett som allt beteende och all upplevelse. En kommunikolog är utbildad i att utföra förändringsarbete med enskilda personer, i relationer, med grupper och organisationer samt även på samhällsnivå. En kommunikolog vet vad som ger önskade eller oönskade resultat och kan göra de förändringar som behövs.

Kommunikologi är resultatet av: 

  • Årtionden av jämförande studier av olika metoder, modeller, teorier och forskning etc.
  • En sammanfattning av stora mängder fackkunskaper.
  • En "storstädning" inom och mellan områden som pedagogik, coaching, hälsa, terapi, ledarskap och organisationsutveckling etc.
  • Det framkom att de olika områdena inte skilde sig så mycket åt som tidigare antagits. I stället upptäcktes gemensamma nyckelfaktorer för allt förändringsarbete. Resultatet av denna storstädning blev en ny metadisciplin för förändringsarbetet med ett sammanfattat material.

De studier som nämns ovan har utförts av de norska pedagogerna Jorunn Sjöbacken och Truls Fleiner. De vidareförde Gregory Batesons vision från 1950-talet, vilken gick ut på att skapa en tvärvetenskaplig disciplin inom kommunikation, samt John Grinders kompetensforskning från 1970-talet.

Då kommunikologi spänner över alla områden som rör mänsklig aktivitet är den en tvärvetenskaplig disciplin, vilket innebär att den är gemensam för olika områden och sammanhang som till exempel pedagogik, coacing, hälsa, terapi. ledarskap och organisationsutveckling etc. Det betyder också att kompetensen är gemensam för alla systemnivåer som individ, relataion, grupp, organisation och samhälle. En kommunikolog är således tränad i att kvalitetsutvärdera metoder, modeller, teorier och forskning som rör förändringsarbete samt aktörer som bedriver olika typer av förändringsarbete.

Resultatet av Jorunns och Truls arbete har visat sig stämma mycket väl överens med den systemiska hjärnforskning som den finländske forskaren Matti Bergström representerar.